موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران             WWW.IICHS.ORG


 
 

 

وقتي پاخيتانوف، كنسول روس به ستارخان پيشنهاد كرد كه بيرقِ كنسولخانه را به سردرِ  خانه اش بزند تا در امانِ دولت روس باشد و از آن گذشته نويدِ سمت قراسوراني آذربايجان را به او داد؛ ستار جمله اي گفت كه در تاريخ ماند: « ژنرال كنسول، من مي خواهم كه هفت دولت به زير بيرقِ دولت ايران بيايند، من زير بيرقِ بيگانه نرم».

 

 

منبع: فطوغرافخانه (وقايع نگار تاريخ مشروطه). تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1385


چاپچاپ