موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران             WWW.IICHS.ORG


رويش به چشم پاك توان ديد چون هلال

هر ديده جاي جلوۀ آن ماهپاره نيست

 

(حافظ)
چاپچاپ