موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران             WWW.IICHS.ORG


 

 

با من سخن تو در ميان آوردند

گلبرگ بهار در خزان آوردند

خاموش‌ترين سکوت صحراها را

با نام تو باز در فغان آوردند

 

                         محمدرضا شفيعي کدکني

 

 

 

 

 


چاپچاپ