موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران             WWW.IICHS.ORG


 

خوشبخت کسي است که در آغاز راهي ايستاده باشد و پايانش را بداند و احساس مرگ نکند

 

                              عيسي مسيح (ع)

 

 

 

 


چاپچاپ