ماهنامه شماره - صفحه 10
 

 

» پا به پاي مردم تهران در انتخابات دورة شانزدهم مجلس شوري (1)

 

شناسنامه‌هايي که يک روز قبل از شروع انتخابات صادر شده. پاسبانها با لباس مبدل رأي مي‌دهند. براي هر رأي 60 ريال و يک چلوکباب. عکس گنجشک و کبوتر نام نامزدهاي وکالت نيست. پشت شناسنامه سرور خانم عکس يک مرد گردن کلفت چسبيده شده است. دکتر «مسدق» و «عايت الله» کاشاني نماينده مردم. 50 شناسنامه مختلف داراي يک عکس ... اعضاء انجمن نظارت را از محل حوزه بيرون مي‌کردند. اين رأي‌هاي زيادي از کجا آمده است؟...

 

بالأخره روز دوشنبه گذشته طبق اطلاعيه انجمن نظارت انتخابات شانزدهمين دوره قانونگذاري مجلس شوراي ملي تهران، شروع شد. خبرنگار باختر امروز از ساعت 8 بامداد تا ساعت 12به 37 شعبه از شعبات انجمن‌هاي فرعي سرکشي نموده بود و گزارش خود را اينطور منتشر مي‌سازد:

 

شعبه اول که رفتم مسجد خيابان اکباتان بود – آنجا من هشتمين نفري بودم که راي مي‌دادم – وقتي نزديک انجمن شدم يک آقاي مؤدب خود را به من رسانيد و گفت آقا: دکتر مصدق و اقليت را فراموش نکنيد. خنديدم و گفتم چشم اطاعت مي‌شود. سپس به مسجد فخرالدوله رفتم تا آن ساعت انجمن فرعي تشکيل نشده بود اما گروهي منتظر بودند پس از حصول اکثريت فعاليت کنند. از آنجا يکسر به برزن 2 رفتم معلوم شد ساعت 5/10 قرار شده است محل انجمن را به مسجد قائم چهار راه سيدعلي منتقل کنند. بعد به مقبره هدايت رفتم وضعيت خوب بود و فعاليت مي‌شد تا آن لحظه که من بودم 47 رأي گرفته بودند. کلوپ ارامنه نيز منظم بود. مسجد مجد فعاليت  زياد بود. مسجد سنگلج طرفداران طباطبائي آراء شهرداري را مي‌ريختند. در مسجد محموديه 35 رأي گرفته شده بود و فعاليت ديده مي‌شد. مسجد سراج‌الملک 43 رأي ريخته بودند و در مسجد مادرشاه نيز مشغول تهيه مقدمات گرفتن رأي بودند. مسجد کاظميه عده کامل نبود و از استانداري عضو علي‌البدل خواستند. مسجد حاج ابوالفتح خيابان ري فعاليت شهرداري ديده مي‌شد. مسجد سيد نصرالدين تکميل نبود و عضو علي‌البدل خواستند. در خود استانداري 73 رأي گرفته شده بود که بيشتر آراء مأمورين دولت بود. کارمندان شرکت تلفن در مسجد سراج‌الملک رأي مي‌دادند. در مسجد سرقبر آقا (ميدان امين‌السلطان) کانديداي شهرباني و شهرداري (دولت آبادي) رأي داشتند و خيلي جمعيت بود، چاي  و ميوه رايگان براه بود. اما خبرنگار قيام ايران وضع را طور ديگري ديده است: از حوزه مدرسه سپهسالار خبر مي‌رسد که تا ظهر فقط 53 راي اخذ گرديد و بعد از ظهر طرفداران شهردار سابق و بارفروشها از نظارت خبرنگاران در جريان امر جلوگيري کردند. رفتگران شهرداري به وسيله شهابي رئيس برزن و کارگران استخر جام جم از طرف عوامل اسکي پاي صندوق آمدند پاسبان شماره 1615 به دارودسته اسکي کمک مي‌کرد. در حوزه مسجد آقا شيخ هادي تا ساعت 5 بعد از ظهر 38 نفر رأي دادند. رئيس اين حوزه در کار خبرنگاران و نمايندگان جرايد اشکال زياد توليد مي‌کرد. در شعبه 41 از ساعت دو نيم بعد از ظهر اخذ آراء شروع گرديد دو نفر از اسکي‌ها آراء مراجعين را کنترل مي­کردند. از شعبه 19 به اطلاع مي‌دهند عمله‌اي به نام زلفعلي فرزند يوسفعلي را شناسنامه شماره 653 پاي صندوق آوردند شناسنامه نامبرده داراي مهر مجلس سنا بود رئيس انجمن از عمله پرسيد با نداشتن سواد چگونه در مجلس سنا رأي داده‌اي جواب داد شناسنامه را به دستور خسرو هدايت جمع کردند و اگر نمي‌داديم ما را بيکار مي‌کردند حالا معلوم مي‌شود که در انتخابات سنا چه تقلبهايي شده است. در شعبه 17 مسجد مشيرالسلطنه چند نفر از کارگران به وسيله شمس صدري با کارتهاي تقلبي پاي صندوق آورده شدند يکي از نظار تذکر داد ولي رئيس انجمن اعتنايي نکرد. رسولي و اشرف نامان وابستگان اسکي رؤساي قطار و سوزن بانها و ترمز بانها را جمع و آنها را تهديد کرده‌اند که اگر به نفع اسکي رأي ندهند بيکار خواهند شد. از شعبه مسجد نو اطلاع رسيده است که در حدود چند نفر رأي دهنده از خارج تهران به آنجا آورده شدند و اين عمل مورد اعتراض سخت کسبه محل و پيشنماز مسجد واقع گرديد.

 

روزنامه داد هم اوضاع شعبه ها را اينطور تشريح کرده بود: مسجد سرقبر آقا. وضع آن خيلي تأسف‌آور بود مأمورين شهرداري زياد فعاليت مي­کردند و کارگران کوره‌پزخانه در آن جا رأي مي‌ريختند و در دست بعضي افراد شناسنامه‌هاي متعدد با کارتهاي کارگري در تاريخ روز قبل ديده مي‌شد و اساساً در انجمن بررسي نمي‌گرديد. عموم آراء ليست 12 نفري منتسب به  دولت با يک خط و يک جوهر تهيه شده و وضع طوري شده بود که هنگام رسيدگي خود انجمن دچار اشکال گرديده بود. موقع ظهر که انجمن تعطيل شده بود افسر مربوطه صندوق رأي را از روي ميز انجمن برداشته به اطاق مجاور برده بود، دکتر بقائي به آن جا مي‌رود مي‌گويد صندوق بايد روي ميز و مامورين انتظامي در اطراف آن باشد چرا به اطاق مجاور برده‌ايد، با اينکه خود را به آن افسر معرفي مي‌کرده به او اهانت مي‌کند و به اين اعتراض ترتيب اثر نمي­دهد ، عجب اينکه با وجود اينکه ساعت کار انجمن از 8 تا 12 و از 3 تا 5 بعد ازظهر تعيين شده در اين شعبه تا ساعت 8 شب راي مي‌گرفتند و مي‌گويند پاسبان ها با لباس مبدل رأي مي‌‌دهند .

 

مسجد حاجيه ربابه محل ريختن آراء اسکي است. از ساعت 9 صبح کارگران دسته دسته مي­آمدند بعضي با کارت کارگري و برخي با شناسنامه رأي دادند و هر 10 نفر 1مأمور داشتند که بالا سر اعضاي انجمن مي‌ايستادند که به شناسنامه­هاي مخدوش اعتراضي نکنند. يک وقت کار به افضاح کشيد و آن موقعي بود که دو کارگر به شناسنامه هاي 570 و 563 خواستند رأي بدهند. اينها با اينکه خودشان مي‌گفتند سواد ندارند در انتخابات مجلس سنا رأي داده بودند که در اثر اعتراض حضار درباره شناسنامه 653 زلفعلي فرزند يوسفعلي گزارش به انجمن نوشته شده که پس از تحقيق معلوم گرديد شناسنامه او از ميانه صادر شده است. از قرار معلوم مشاراليه از جمله کساني است که مي‌گويند با قطارهاي مسافرين از ميانه شاهرود، انديمشک ، قم و بعضي نقاط ديگر به تهران آورده شده‌اند.

 

مسجد مجد. اينجا با اينکه زير گوش هيئت حاکمه است و همان ديروز هنگام اخذ رأي عده­اي از وزراء در آن حضور داشتند مأمورين شهرداري سپورهاي بيچاره را جمع کرده به پاي صندوق آورده بودند. آنها پشت سر هم ايستاده و دست راستشان در جيب شلوارشان بود تا مبادا  رندان آراء دولتي را با ساير آراء عوض کنند. يک مأمور شهرداري به نام نصيريان و يک مأمور برزن به اسم سالک ، رهبري آنها را به عهده داشتند و آراء آن تمام به يک خط و همان 12 نفر ليست منتسب به دولت بود. اغلب شناسنامه‌ها نو و عکس‌دار بود که تاريخ صدور آن يک ماه قبل مي‌باشد. مي‌گويند اينها شناسنامه کهنه خود را نگه داشته با کارت کارگري در حوزه ديگري رأي مي­دهند. وضع طوري است که سايرين موفق براي دادن نمي‌شوند.

 

مسجد آقا شيخ هادي حوز 130. يکنفر از اعضاي انجمن استعفا داده و از صبح حاضر نگرديد. بازرس آگاهي آراء را کنترل مي‌کرد. شعبان جعفري معروف به (بي مخ) با ماشين 3200 دستجاتي را پاي صندوق مي­آورد که ليست دولتي را در دست داشتند و انجمن در شناسنامه‌هاي بي عکس و کارتهاي آنها دقت زيادي نمي‌نمود مخصوصاً يکي از اعضاء به آنها کمک مي‌کرد.

 

مسجد مهدوي حوزه 22 وقتي انجمن تعطيل شد صندوق را در اطاق گذارده کليد را پهلوي متولي باشي قرار داده بودند. پس از لحظه­اي سرهنگ کديور افسر شهرباني با متولي وارد شد ولي چشمش به دو جوان افتاد که آنجا ايستاده بودند به آنها گفت چکاره­ايد يکي گفت مخبر روزنامه داد ديگري گفت بازرس سازمان نظارت که مي‌خواهم اينجا تا صبح باشم فوراً به او اعتراض کرد و گفت چنين حقي را نداري و بايد هرچه زودتر بروي زيرا ممکن است اينجا را آتش بزني؟!

 

شعبه 4. فعاليت براي ليست دولتي مي‌شود با شناسنامه‌هاي بي عکس و با عکسهايي که که مهر آمار نخورده رأي مي‌دهند و حتي در حضور سايرين هنگامي که حسين صديقي براي دادن رأي با شناسنامه و گواهي آماده بود مهر انتخابات را به جاي اينکه روي شناسنامه بزنند روي گواهينامه زدند.

 

در شعبه 22 با شناسنامه‌هاي تقلبي رأي زياد داده مي‌شود به طوريکه حبيب‌الله الهي دارندة شناسنامه شماره 8417 که شناسنامه به خودش تعلق نداشت و عکس خود را به آن الصاق کرده بود مورد اعتراض بازرسان قرار گرفت و با اينکه چند مرتبه به ريش سفيد گفته شد ترتيب اثر نداد و همچنين محمد ترابي دارندة شناسنامه 163 و کارت کارگري 62 که کارت و شناسنامه­اش تطبيق نمي‌کرد رأي خود را در صندوق انداخته. ديگر چاره نداريم و بايد صرف نظر کرد.

 

در حومه گفته مي‌شود فعاليت براي نامزدهاي دولتي شديدتر است با اينکه طبق تصميم انجمن با شناسنامه بدون عکس مي‌توان رأي داد همچه که يک نفر غير از افراد منتسب به خودشان که مأمورين مواظب آنها هستند وارد شود ايراد مي‌گيرند در صورتي که خودشان با شناسنامه بي عکس رأي مي‌دهند. در تجريش از يک دسته صد نفر که معلوم شد از ليست منتسب به ليست 12 نفري هستند ممانعت به عمل آمد و فقط بيست نفر آنها با تلاش فوق‌العاده موفق به دادن رأي شدند.

 

در کمپ سابق روسها درجاده کرج که عده­اي عمله به سر مي‌بردند آنها را با زور مي‌خواهند پاي صندوق بياورند که مشهدي حسين، مباشر عباس اسکندري اعتراض مي‌نمايد او را توقيف مي‌کنند در اغلب شعب اين قبيل عمليات خلاف قانون زياد مي‌شودو هيچ کس حق اعتراض ندارد و مخبرين جرايد را راه نمي‌دهند. يک گزارش دقيق يکي از مأمورين آگاهي به دست ما رسيده که در آن مأمور مزبور نوشته است « کانديداهاي فلان دسته ميان ليست مخصوص مي‌باشد».

 

روز سه شنبه گويا فعاليت انتخاباتي زيادتر شده بود، روزنامه صهبا که به جاي خاور منتشر مي‌شود نوشته بود: در حوزه مسجد محموديه جنب و جوش زيادي ديده مي‌شود. عدة زيادي براي رأي دادن مي­آيند ولي چون از ظاهر امر اين طور استنباط مي‌شود که در خفا کارهايي صورت مي‌گيرد مردم رم مي‌کنند و مي‌روند مع‌الوصف آرائي که به صندوق ريخته مي‌شود غالباً به اسم اقليت است.

 

حوزه مسجد اسلامبول. در اين حوزه خلاف حوزه‌هاي ديگر خبري نيست و با اينکه در مرکز شهر واقع شده و طبقه روشنفکر در آنجا رفت و آمد بيشتري دارد مع‌الوصف آن طور که بايد آرائي به صندوقها نمي‌‌رود. دراين حوزه دانشگاهيان بيشتر از همه کار مي‌کنند.

 

حوزه مسجد سپهسالار. در اين حوزه غالباً دانشگاهيان کار مي‌کنند و آراء ريخته را نيز همانها مي‌برند ولي آنچه قابل اهميت و بحث است اينکه در اين حوزه نطق و خطابه هم به نفع برخي و به ضرر برخي ديگر مي‌شود.

 

در حوزه 24 مضحکترين واقعه درحوزه 24 اتفاق افتاد بدين معني که شخصي وارد شد و پرسيد آيا تاکنون رأي داده‌اند يا خير و چون اطلاع حاصل کرد که کسي رأي نينداخته است بسم الله گفت و  رأي  خود را به نام آقايان سيد ابوالقاسم کاشاني، ابوالقاسم نجم، سيد ضياء الدين طباطبائي، احمد فرامرزي، دکتر محمد مصدق نوشته بود به صندوق انداخت. قيام ايران اضافه مي‌کند: دانشجويي بنام «قنارا» براي دادن رأي به محل انجمن آمد و چون شناسنامه‌اش بدون عکس بود همراه خود کارت کتابخانه دانشکده ادبيات را آورده بود متاسفانه اعضاء انجمن از پذيرفتن رأي خودداري کرده بمشاراليه گفتند با کارت کتابخانه نمي‌تواني راي بدهي در صورتي که کارت داراي مهر دانشکده و حتي رشته تخصص وي را قيد کرده بود.

 

درحوزه مسجد سپهسالار فعاليت زيادي براي ريختن رأي هاي دولتي ابراز مي‌شد. مقاومت دانشجويان دانشکده معقول و منقول از عمليات شرم‌آور عمال دولتي تا اندازه‌اي جلوگيري کرد. در ساعت ده موسوي نام کارگردان شهردار سابق گروهي از کسبه و طوافهاي خيابان برق و سيروس را پاي صندوق آورد و چون مي‌خواستند دوتا دوتا رأي بريزند فرياد اعتراض و خشم مردم بلند شد. مصطفي دولت‌آبادي معاون حوزه که خود عامل اين اعمال معين بود مورد شماتت و سرزنش جمعيت واقع شد نامبرده به مأمورين شهرباني متوسل و تقاضا کرد مخبرين جرايد ملي را از حوزه خارج نمايند. بعد از ظهر نيز عده‌اي از کاسبهاي خيابان سيروس را دارو دسته دولت آبادي براي رأي دادن به پاي صندوق آوردند. مجموع آراء مأخوذه جمعه 349 برگ مي‌شد.

 

در حوزه مسجد صدر تعداد آراء ماخوذه به 358 برگ بالغ گرديد. در اين حوزه مردم را تهديد مي‌کردند که نام جمال امامي را بنويسند. شخصي به نام صبوحي مورد ضرب مأمورين اسکي قرار گرفته بود . يکي از مأمورين انتظامي شکايت کرد ايشان مضروب را از اطاق بيرون انداخته و گفتند شما آشوبگرها ديگر نمي‌توانيد اخلال در انتخابات و آراء نماييد.

 

در حوزه شماره 4 امروز صبح رفتگران شهرداري برزن يک و کارگران استخر جام جم و تعداد انگشت‌شماري از افراد متفرقه و دانشجويان رأي دادند. نزديک ظهر دو اتوبوس از کارگران راه آهن را براي راي دادن به پاي صندوق آوردند يکي از کارکنان اسکي با يک شناسنامه که محل مهر انتخابات آن را کنده بودند مي‌خواست راي بدهد از طرف دو نفر از اعضاء انجمن که عضو اسکي هستند صحت آن تأييد گرديد ولي با پافشاري مهندس زرمهر عضو انجمن از دادن اين راي جلوگيري به عمل آمد.

 

در مسجد لشکري واقع در خيابان سلسبيل مأمور نظارت انتخابات و مخبر روزنامه جبهه توسط بازرس فرمانداري از حوزه اخراج شدند و حتي به آنها گفتند بايد از حوزه مسجد هم دور باشيد.

 

دکتر صفوي بازرس انجمن حوزه فرعي 20 که سعي مي‌کرد از شناسنامه‌هاي مخدوش و مشکوک جلوگيري نمايد مورد اعتراض رئيس انجمن مربوطه خود واقع و از حوزه اخراج و زير حکم بازرسي ايشان هم ذکر نموده کارمندان دولت طبق بخشنامه انجمن اصلي به هيچ وجه حق دخالت در انتخابات ندارند.

 

يک کارگر و قناد به اسم محمد فرزند حسن داراي شناسنامه شماره 748 که رأيشان در حوزه باطل شده بود به التماس و گريه و زاري درآمده و مي‌گفتند شما را به خدا ما را از نان خوردن نيندازيد در آراء آنها نام شهردار سابق جمال امامي ديده مي‌شد.

 

صفحه 2

صفحه 3


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما: